You are here: Home > Pomoc społeczna > Organizacje

Organizacje

Jeśli chodzi o realizację zadań zleconych przez Urząd Gminy tworzy się tak zwane jednostki organizacyjne – czyli ośrodki pomocy społecznej. Rada gminy udziela pracownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzi roczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby’ kresie pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych w stosunku jeden pracownik na 2 tysięcy mieszkańców, nie mnie jednak niż trzech pracowników. Do zadali pracownika socjalnego należy: wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu aktywności społecznej, udział w rozwijaniu infrastruktury, zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym, Pracownik socjalny powinien kierować się zasadą dobra przede wszystkim osób oraz rodzin, jego obowiązkiem jest udzielania osobom pełnej informacji o przysługujących świadczeniach. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny. Jest zobowiązany do podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych. Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani w innych instytucjach.

Tags: , , ,

Comments are closed.