You are here: Home > Pomoc społeczna > Rodzaje

Rodzaje

Jeśli osoba jest całkowicie niezdolna do pracy fizycznej i umysłowej lub jest już w podeszłym wieku przyznaje się tak zwany zasiłek stały. Jednak osoby takie nie mogą mieć innego źródła dochodu, a dochody w ich rodzinie nie przekroczyły określonego poziomu ustalonego przez polskie prawo. Mogą korzystać z niego inwalidzi, osoby starsze, osoby opiekujące się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji, osobom, które stały się inwalidami przed 18 rokiem życia. Przebywający w areszcie karnym otrzymują 30% zasiłku stałego. Inwalidom, osobom powyżej 75 roku życia, kobietom w 18 tygodniu ciąży, ludziom ciężko i przewlekle chorym dolicza się dodatkowo 9% zasiłku. W niektórych przypadkach przyznawane są dodatki do zasiłku stałego oraz zasiłki stałe wyrównawcze i dodatki do zasiłku stałego wyrównawczego. Dodatek, który może zostać przyznany do zasiłku stałego przysługuje, jeżeli oso ba uprawniona do tego świadczenia nie ma uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego. świadczenie to przysługuje w okresie trwania długotrwałej choroby. Zasiłek stały wyrównawczy przysługuje osobom, które spełniają dwa warunki: pierwszym jest niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, drugim zaś dochód przypadający na osobę w rodzinie określony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Tags: , , ,

Comments are closed.